Kerkdienst

Datum: 8 januari
Tijd: 09:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. v.d. Kamp (emeritus Apeldoorn-Centrum)

Collecte: Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Openingsbelijdenis en zegengroet
Z PS 130c: 1.2.3.4 LB Uit de diepten roep ik U
Gebed
Kindmoment
Z Kleine, witte duif (Elly & Rikkert)
L Matt.3:1-17
Z Gezang 526:2 LB Hij daalt ootmoedig in het water
T Matt.3:13-17
Preek
Thema: “Met onze schuld heeft Hij gestaan als dopeling in de Jordaan”
Z Gezang 516:1.3.5 LB Het hemels lam stond wit en licht
De Tien Woorden
Z PS 51:5 GK Schep in mij, God, een hart dat leeft in ’t licht
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Z Gezang 354:1.2.3.4.5 LB Jouw leven staat aan het begin
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.