Onze gemeente

We geloven dat deze aarde en alle leven op deze aarde door God geschapen is en dat met name de mens geschapen is om God te verheerlijken. We geloven dat de bijbel Gods Woord is en dat het gelovig aannemen van de boodschap van Gods Woord (het evangelie van Jezus Christus) de enige weg is om gered te worden: vergeving van zonden, bevrijding van het oordeel, leven in eeuwige heerlijkheid. De betekent tegelijk dat de bijbel van begin tot eind gezaghebbend is voor ‘leer en leven’  van ons als christenen op aarde. We aanvaarden de drie oecumenische (Apostolische geloofsbelijdenis, Geloofsbelijdenis van Nicea en de Geloofsbelijdenis van Athanasius) en de drie gereformeerde belijdenisgeschriften (De Nederlandse Geloofsbelijdenis, De Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels) als een betrouwbare weergave en samenvatting van wat God zelf ons in de bijbel leert. Tenslotte geloven we, dat het werk van de Heilige Geest in onze harten onmisbaar is voor het komen tot geloof, het blijven geloven en het groeien in geloof. En ook voor het leven uit geloof.

Identiteit / Missie

De Verbinding wil niets anders, dan Gods Woord in alles onze leidraad laten zijn. Daarin weten we ons verbonden met andere (plaatselijke) kerken, die dezelfde grondslag hebben in het kerkverband van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Van daaruit zoeken we gemeenschap en zo mogelijk kerkelijke eenheid met andere kerkgemeenschappen (in binnen- en buitenland), die op diezelfde grondslag willen staan. Bovendien zien we het als onze opdracht om anderen te bereiken met Gods Woord (het evangelie van Jezus Christus).